OVK-besiktning i Jönköping – en guide till obligatorisk ventilationskontroll

05 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

När det gäller att säkerställa en god inomhusmiljö är regelbunden kontroll och underhåll av ventilationssystemet avgörande. I Sverige är obligatorisk ventilationskontroll, vanligtvis kallad OVK, en lagstadgad inspektion som måste genomföras för att säkerställa att ventilationssystem fungerar korrekt och uppfyller de fastställda hälsokrav. I denna artikel utforskar vi vad en OVK egentligen innebär, hur den går till, och varför det är viktigt för fastighetsägare i Jönköping att genomföra dessa kontroller regelbundet. Dessutom tipsar vi om var du kan vända dig för professionell hjälp med din OVK i Jönköping.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en besiktning som ska säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska. Det primära syftet med OVK är att förebygga hälsoproblem och bidra till en bättre inomhusmiljö. Genom att regelbundet kontrollera ventilationen kan man minska risken för fukt och mögelskador, vilket är speciellt viktigt i ett land som Sverige där vi spenderar mycket tid inomhus. Lagkravet på OVK kom till som en del av Plan- och bygglagen (PBL) och gäller för alla typer av byggnader, såsom flerfamiljshus, skolor, kontor och industrilokaler. Kontrollen måste utföras av en certifierad besiktningsman och innebär bland annat att ventilationens funktion och renhet undersöks samt att det kontrolleras att flödet och lufthastigheten lever upp till de krav som ställdes när systemet installerades.

ovk besiktning i Jönköping

Hur går en OVK-besiktning till i Jönköping?

En OVK besiktning i Jönköping genomförs stegvis och börjar med att besiktningsmannen tar en övergripande titt på fastighetens ventilationsritningar och tidigare protokoll för att få en inblick i systemets utformning och historik. Därefter görs en genomgång på plats där man ser över centrala delar som ventilationsaggregat, fläktar, filter, kanaler och ventiler. Det är viktigt att dessa komponenter är rena och fria från blockeringar för att säkerställa ett effektivt luftflöde. Under besiktningen mäts också luftens kvalitet och flöde i olika delar av byggnaden, vilket inkluderar både till- och frånluft. Resultaten jämförs med de värden som är angivna i byggnadens dokumentation. Om brister upptäcks ska besiktningsmannen ge rekommendationer och råd om hur fastighetsägaren kan åtgärda dessa. Efter genomförd OVK-besiktning i Jönköping upprättas ett protokoll som visar resultatet av inspektionen. Om fastigheten godkänns, utfärdas ett intyg som bevis för att ventilationen är funktionell och uppfyller de lagstadgade kraven. Om inte, måste fastighetsägaren se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att åtgärda bristerna och därefter besiktningsmannen utför en uppföljande kontroll.

När och hur ofta behöver man genomföra OVK?

Frekvensen för när det är dags att göra en OVK beror på flera faktorer, såsom byggnadstyp, ventilationssystemets ålder, och tidigare kontrollresultat. Generellt sett ska nya byggnader genomgå sin första OVK inom två år efter att ventilationssystemet har installerats. Därefter varierar intervallet mellan besiktningarna, men vanligen är det var tredje till sjätte år för flerbostadshus och var tredje år för offentliga byggnader. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla koll på när det är dags för nästa OVK och säkerställa att den genomförs i tid. Att missa fristen kan leda till påföljder såsom sanktionsavgifter. Det är också viktigt att tänka på att en OVK inte bara är en laglig skyldighet utan också en viktig investering i byggnadens och dess användares hälsa.

Fler nyheter